SKŁAD i łaMANIE pUBLIKACJI

STUDIO NOA

 

PUBLIKACJE ZWARTE ZBIOROWE

 

Skład i łamanie publikacji zwartych zbiorowych pod redakcją jednego lub kilku redaktorów.
W tej części prezentujemy głównie złożone przez nas publikacje naukowe, które zawierają teksty wielu autorów.
Wśród nich znalazły się publikacje zawierające referaty wygłoszone na konferencjach naukowych,
będące podsumowaniem tychże konferencji organizowanych cyklicznie lub jednorazowo.

 

Ze względu na bardzo dużą liczbę publikacji zbiorowych w naszym dorobku, tytuły obcojęzyczne, jubileuszowe,
monografie, słowniki i encyklopedie oraz publikowane w seriach zostały zamieszczone na osobnych stronach.

 

Zapraszamy redaktorów, szczególnie publikacji naukowych, do współpracy.
Mamy duże doświadczenie w przygotowywaniu do druku publikacji zbiorowych. Niejednokrotnie zdarzały nam się książki, w których swoje teksty naukowe zamieszczało kilkudziesięciu autorów.

PORTFOLIO

 

 • Biblioteka otwarta. Wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, red. M. Kycler, D. Pawelec, 384 s.

 

 • Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia, t. 1: Konteksty i uwarunkowania, red. Z. Gębołyś, 214 s.
 • Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia, t. 2: Narzędzia i formy funkcjonowania, red. I. Socha, 172 s.
 • Czas w języku i kulturze, red. J. Arabski, E. Borkowska, A. Łyda, 197 s.
 • Czytanie Różewicza: wokół książki „Kup kota w worku (work in progress)”. Materiały II studenckiej konferencji Koła Naukowego Polonistów, pod red. E. Dutki, przy współudz. I. Mikrut i A. Szczepanek, 117 s.
 • Czytanie Śląska i Zagłębia. Materiały I studenckiej konferencji Koła Naukowego Polonistów, red. E. Dutka, 151 s.
 • Dyskurs w aspekcie porównawczym, red. A. Charciarek i A. Zych, 246 s.
 • Dyskursy widzialności. Słowa a obrazy, red. P. Sarna i M. Sęk-Iwanek, 244 s.
 • Dystans i zaangażowanie. Wspólnota - literatura - doświadczenie. Antologia przekładów, red. Z. Kadłubek i T. Sławek, 160 s.
 • Filmowe spotkania z psychologią, red. J. Lipka, M. Brol, A. Skorupa, 200 s.

 

 • Filozofia wobec globalizacji, red. T. Czakon, 331 s.

 

 • „Genius loci” w kulturze europejskiej: Kampania i Neapol. Szkice komparatystyczne, red. T. Sławek, A. Wilkoń, Z. Kadłubek, 172 s.
 • Język w kontekście społecznym i komunikacyjnym. Rusycystyczna studia konfrontatywne, red. P. Czerwiński, A. Charciarek, 238 s.

 

 • Józef Chlebowczyk - badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku, red. M.W. Wanatowicz, 422 s.

 

 • Kabaret - poważna sprawa?, red. D. Fox i J. Mikołajczyk, 228 s.

 

 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych, red. J. Stawnicka, D. Biela, 192 s.
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych, t. II, red. J. Stawnicka, D. Biela, 442 s.
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych, t. III, red. J. Stawnicka, 386 s.

 

 • Konsument na rynku turystycznym w warunkach społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, red. T. Burzyński, M. Łabaj, 199 s.
 • Krainy utracone i pozyskane. Problem w literaturach Europy Środkowej, red. K. Krasuski, 276 s.
 • Krytyka literacka na Śląsku, red. K. Heska-Kwaśniewicz i J. Lyszczyna, 190 s.
 • Książęta i księżne Górnego Śląska, red. A. Barciak, 201 s.
 • Kształty i myśli. Dyskurs a doświadczenie sztuki, red. R. Solik, 174 s.
 • Kultura ludowa źródłem działań artystycznych, badawczych i naukowych, red. M. Szyndler, 272 s.

 

 • Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice, red. B. Szałasta-Rogowska, 348 s.

 

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i społecznych, red. K. Szaflarski, 329 s.
 • Marketing relacji w przedsiębiorstwach i instytucjach rynkowych, red. A. Limański, R. Milic-Czerniak, 132 s.
 • Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni, t. 1, red. K. Doktorowicz, 208 s.
 • Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni, t. 2, red. K. Doktorowicz, 156 s.

 

 • Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich. Wpływ lwowian na rozwój nauki i kultury na Górnym Śląsku po 1945 roku, red. K. Heska-Kwaśniewicz, A. Ratuszna i E. Żurawska, 264+8 s.

 

 • „Non omnis moriar”. Zmarli Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968-2008, red. A. Barciak, 432 s.

 

 • Odmiany i style współczesnego języka polskiego i rosyjskiego, pod red. A. Zych i A. Charciarka, 262 s.

 

 • „Po ziemi naszej roześlem harcerzy...”. Z dziejów harcerstwa polskiego na Górnym Śląsku, red. K. Heska-Kwaśniewicz, 368 s.

 

 • Polska - Czechy - Słowacja. Oblicza religijności, red. J. Budniak i A. Kasperek, 230 s.

 

 • Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne, t. 1, red. M. Kolczyński, 384 s.
 • Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne, t. 2, red. M. Kolczyński, 428 s.

 

 • Powszechny system ochrony praw człowieka. Podsumowanie dekad, red. M. Półtorak, I. Topa, 166 s.
 • Regiony i regionalizmy w Polsce współczesnej, red. W. Świątkiewicz, 120 s.
 • Rodzina w województwie katowickim. Opracowania i raporty, red. W. Świątkiewicz, 279 s.
 • Rodzina wobec wartości. Socjologiczne studium rodzin wielkomiejskich na przykładzie Katowic, red. E. Budzyńska, J. Burzyński, A. Niesporek, W. Świątkiewicz, 172 s.
 • Społeczność w języku - język w społeczności, red. K. Lisczyk i M. Maciołek, 180 s.
 • Studia i rozprawy bibliologiczne (praca ofiarowana Profesorowi Edwardowi Różyckiemu), red. K. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć, 172 s.
 • Style konwersacyjne, red. B. Witosz, 272 s.
 • Śpiewnik Miłośników Poranków Muzycznych, 122 s.
 • ŚWIATŁA BIBLIOTEKI OTWARTEJ. Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, red. D. Pawelec, M. Waga, J. Witek, 205 s.
 • Tajemnice słowa i ciała. Szkice o powieści Teodora Parnickiego, red. T. Markiewka i K. Uniłowski, 284 s.

 

 • Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie filozoficznym, pod red. A. Kiepasa i E. Struzik, 644 s.

 

 • Tischner - człowiek w horyzoncie nadziei, red. E. Struzik, 330 s.
 • Ukąszenia, wirusy, memy... Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych, red. A. Pisarek, D. Wężowicz-Ziółkowska, 282 s.
 • Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt, red. T. Pietrzykowski, A. Bielska-Brodziak, K. Gil i M. Suski, 198 s.

 

 • W cieniu Mickiewicza, red. J. Lyszczyna, M. Bąk, 376 s.

 

 • Więzi międzypokoleniowe w rodzinie i w kulturze, red. W. Świątkiewicz, 252 s.
 • Wizerunki wspólnoty. Studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej, red. Z. Kadłubek i T. Sławek, 224 s.
 • Wizje bibliotek i bibliotekarstwa, red. A. Bajor, 240 s.
 • Wojkowickie Laboratorium Rewitalizacji Społecznej, 229 s.
 • „Wolne gry”. Z problemów kultury współczesnej, red. T. Miczka, 205 s.
 • Z zagadnień emisji głosu, red. H. Miśka, 144 s.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wybrane problemy, red. B. Kożusznik, 244 s.

 

Zamówienia, zapytania o cenę i szczegóły techniczne prosimy przesyłać na adres mailowy

poczta@studio-noa.pl