SKŁAD i łaMANIE pUBLIKACJI

STUDIO NOA

 

PUBLIKACJE CIĄGŁE SERIE WYDAWNICZE

 

Skład i łamanie publikacji ciągłych ukazujących się w seriach wydawniczych.

Wśród prezentowanych tutaj pozycji znajdują się publikacje zarówno autorskie, jak i zbiorowe.
Niektóre przedstawione serie wydawnicze są podsumowaniem konferencji naukowych organizowanych cyklicznie – zwykle raz do roku. Część z takich pokonferencyjnych publikacji, dzięki udziałowi w konferencjach międzynarodowych autorów z różnych krajów, zawiera teksty obcojęzyczne lub obcojęzyczne streszczenia.

Wiele składanych przez nas serii wydawniczych porusza tematykę teologiczną i religijną – te zostały zamieszczone na stronie poświęconej publikacjom religijnym. Na osobnej stronie prezentujemy również złożone przez nas publikacje ciągłe ukazujące się periodycznie należące do prasy, takie jak: biuletyny, czasopisma i gazety.

 

Zapraszamy redaktorów serii wydawniczych do współpracy. Jesteśmy w stanie dopasować skład do wzorca/makiety/layoutu serii tak, żeby składany przez nas tom/numer nie odróżniał się od już wydanych.

PORTFOLIO

 

 • „Biblioteka Otwarta”

 • T. I: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w pięćdziesięciolecie istnienia, red. M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska, 416 s.
 • T. II: Biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, red. M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska, 310 s.
 • T. III: Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, red. M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska, 432 s.

 

 • „Dokumenty”
 • T. 30: Z archiwum Pawła Cierpioła „Makopola” 1941-1948. Wybór źródeł, wybór i oprac. A. Badura, M. Dendra, R. Michalski, Ł. Wiecha, E. Zajchowska, 236 s.

 

 • „Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie: Historia - Kultura - Codzienność”

 • T. 1: W. Wójcik, Spotkania Zagłębiowskie, 204 s.
 • T. 2: W. Wójcik, Zagłębiowskie impresje, 277 s.
 • T. 3: A. Jarosz, W trójkącie Przemszy. Z Krakowa na Śląsk i do Zagłębia Dąbrowskiego, 356 s.

 

 • „Gramatyka a Tekst”

 • T. I, pod red. H. Fontańskiego i J. Lubochy-Kruglik, 242 s.
 • T. II, pod red. H. Fontańskiego i J. Lubochy-Kruglik, 253 s.
 • T. III, pod red. H. Fontańskiego i J. Lubochy-Kruglik, 204 s.
 • T. IV, pod red. H. Fontańskiego i J. Lubochy-Kruglik, 204 s.
 • T. V, pod red. H. Fontańskiego i J. Lubochy-Kruglik, 114 s.
 • T. VI, pod red. H. Fontańskiego i J. Lubochy-Kruglik, 162 s.

 

 • „Językoznawstwo”

 • T. 1: Żonglowanie słowami. Językowy potencjał i manifestacje tekstowe, red. M. Kita, M. Czempka, 239 s.
 • T. 2: Żonglerzy słów w literaturze, red. M. Kita, M. Czempka, 282 s.
 • T. 3: Przestrzeń w kulturze i literaturze, red. E. Borkowska, 142 s.
 • T. 6: J. Łukasiewicz, Jeden dzień w socrealizmie i inne szkice, 230 s.

 

 • „Katowice w Rocznicę Uzyskania Praw Miejskich”

 • T. I: Katowice w 136. rocznicę uzyskania praw miejskich, red. A. Barciak, 346 s.
 • T. II: Wkład Kościołów i zakonu franciszkanów w kulturę Katowic, red. A. Barciak, 384 s.
 • T. III: Przemiany struktur społeczno-zawodowych ludności w dziejach Katowic, red. A. Barciak, 318 s.
 • T. IV: Wielokulturowość Katowic, red. A. Barciak, 356 s.
 • T. V: Katowice w minionej rzeczywistości, red. A. Barciak, 344 s.
 • T. VI: Przemiany protoindustrialne i industrialne jako czynnik miastotwórczy Katowic, red. A. Barciak, 271 s.
 • T. VII: Dzieje medycyny i działalności charytatywnej na terenie Katowic, red. A. Barciak, 272 s.
 • T. VIII: W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego - szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, 624 s.
 • T. IX: Tradycje i dziedzictwo górnicze na obszarze Katowic z perspektywy XXI wieku, red. A. Barciak, 448 s.
 • T. X: Katowice w kulturze pamięci, red. A. Barciak, 296 s.
 • T. 1(11)/146: Katowice w kulturze pogranicza. Rola Katowic w kulturze i nauce, red. A. Barciak, 415 s.
 • T. 2(12)/147: Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje, red. A. Barciak, 264 s.
 • T. 3(13)/148: Budownictwo i architektura Katowic, red. A. Barciak, 239 s.
 • T. 4(14)/149: Katowice w II Rzeczypospolitej, red. A. Barciak, 458 s.

 

 • „Kultura Europy Środkowej”

 • T. I: Środkowoeuropejskie dziedzictwo świętego Wojciecha, red. A. Barciak, 488 s.
 • T. II: Środkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylo-metodiańskie, red. A. Barciak, 260 s.
 • T. III: Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, red. A. Barciak, 383 s.
 • T. IV: Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. A. Barciak, 367 s.
 • T. V: Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, 392 s.
 • T. VI: Korzenie środkowoeuropejskiej i górnośląskiej kultury gospodarczej, red. A. Barciak, 376 s.
 • T. VII: „Curatores pauperum”. Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej, red. A. Barciak, 380 s.
 • T. VIII: Źródła kultury umysłowej w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska, red. A. Barciak, 243 s.
 • T. IX: Kultura prawna w Europie Środkowej, red. A. Barciak, 328 s.
 • T. X: Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach, red. A. Barciak, 446 s.
 • T. XI: Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku, red. A. Barciak, 387 s.
 • T. XII: Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego, red. A. Barciak, 327 s.
 • T. XIII: Ślązacy w oczach własnych i obcych, red. A. Barciak, 411 s.
 • T. XIV: Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. A. Barciak, 485 s.
 • T. XV: Podróże i migracje w Europie Środkowej, red. A. Barciak, 383 s.
 • T. XVI: Zdrowie i choroba. Wpływ jakości życia na kulturę w Europie Środkowej, red. A. Barciak, 432 s.
 • T. XVII: Wolność i jej ograniczenia w kulturze Europy Środkowej, red. A. Barciak, 305 s.
 • T. XVIII: Postęp i zacofanie w kulturze Europy Środkowej, red. A. Barciak, 356 s.
 • T. XIX: Systemy reprezentacji i parlamentaryzmu w Europie Środkowej w rozwoju historycznym, red. A. Barciak, 359 s.
 • T. XX: Rola arystokracji w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. A. Barciak, 381 s.
 • T. XXI: Praca, jej rola i funkcje społeczne na przestrzeni wieków w kontekście Europy Środkowej, red. A. Barciak, 392 s.
 • T. XXII: Miasta górnicze i górnictwo w Europie Środkowej. Pamięć - dziedzictwo - tożsamość, red. A. Barciak, 328 s.
 • T. XXIII: Wojny i konflikty w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Aspekty społeczne i kulturowe, red. A. Barciak, 326 s.
 • T. XXIV: Centra władzy a lokalne społeczności w minionych wiekach w Europie Środkowej, red. A. Barciak, 160 s.

 

 • „Liryka polska XX wieku”
 • Analizy i interpretacje. Seria 4, red. D. Opacka-Walasek przy współudz. E. Dutki, 164 s.
 • Analizy i interpretacje. Seria 5, red. D. Opacka-Walasek przy współudz. P. Majerskiego, 152 s.

 

 • „Mój Ród, Moje Korzenie…”

 • A. Wójtowicz, Dialekt mazowieski, 92 s.
 • A. Wójtowicz, Inkwizycja niemiecka, czyli opowieść krwią pisana, 168 s.
 • A. Wójtowicz, Ród Wójtowiczów. Linia polesko-mazowiesko-śląska, 134 s.
 • A. Wójtowicz, Zapomniane karty historii, 164 s.

 

 • „Neophilologica”
 • T. 19, red. W. Banyś, 284 s.
 • T. 20, red. W. Banyś, 240 s.

 

 • „Obrazy literatury XX wieku”
 • T. IX: A. Nęcka, Granice przyzwoitości. Doświadczanie intymności w polskiej prozie najnowszej, 192 s.

 

 • „Prawa człowieka. Human rights”
 • 11(2008), red. A. Łabno, 271 s.

 

 • „Problemy Prawa Karnego”
 • T. 26, red. K. Marszał, 192 s.

 

 • „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”
 • T. 3, red. M. Pazdan, 176 s.

 

 • „Rocznik Świętochłowicki”
 • T. VII, red. Z. Kapała, 248 s.

 

 • „Rybnik w Historii Śląska”

 • 1: J. Kolarczyk, Szpital za czerwonym murem. Monografia Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 214 s.
 • 2: ks. J. Kiedos i ks. A. Brzytwa, Świadectwo śląskiego kapłana. Życie księdza Konrada Szwedy. W 100-lecie urodzin, 216+8 s.

 

 • „Seria Wolumen”

 • A. Malczewska-Błaszczyk, A. Wójtowicz, Makrofotografia w służbie kryminalistycznych badań pisma i dokumentów, 97 s.
 • A. Wójtowicz, Grafologia Klagesa, cz. 1, 86 s.
 • A. Wójtowicz, Grafologia Klagesa, cz. 2, 100 s.
 • A. Wójtowicz, Poradnik zdradzonego męża, czyli coś co warto przeczytać, 120 s.
 • A. Wójtowicz, Portret prostytutki. Studium grafologiczno-psychologiczne, 100 s.

 

 • „Spotkania z literaturą”

 • 34: B. Pytlos, O powieściach historycznych Zofii Kossak, 74 s.
 • 35: B. Szargot, Pozytywista i prawda. Wokół „Tragikomedii prawdy” Aleksandra Świętochowskiego, 43 s.
 • 41: J. Lyszczyna, „Bóg jest z Napoleonem, Napoleon z nami”. Mit Napoleona w literaturze polskiej XIX wieku, 40 s.
 • 42: J. Kisiel, Chwile ulotne. O poezji Ryszarda Kapuścińskiego, 48 s.

 

 • „Studia i materiały z dziejów Śląska”

 

 

 

 

 • 21, red. A. Barciak, 176 s.
 • 22, red. A. Barciak, 208 s.
 • 23, red. A. Barciak, 188 s.
 • 24, red. A. Barciak, 141 s.
 • 25, red. A. Barciak, 191 s.
 • 26, red. A. Barciak, 240 s.

 

 • „Systemy wspomagania decyzji”

 

 

 

 

 

 

 • 04, red. A. Wakulicz-Deja, 219 s.
 • 05, red. A. Wakulicz-Deja, 311 s.
 • 06, red. A. Wakulicz-Deja, 356 s.
 • 07, t. I, red. A. Wakulicz-Deja, 206 s.
 • 07, t. II, red. A. Wakulicz-Deja, 272 s.

 

 • „Szkice o literaturze XX i XXI wieku”

 • Literatura i chaos, red. B. Gutkowska i A. Nęcka, 304 s.
 • Literatura i ja, red. B. Gutkowska, J. Gałuszko, 176 s. („Postacie autobiografizmu w literaturze polskiej XX i XXI wieku”)
 • Literatura i obiekt/yw(izm), red. B. Gutkowska i A. Nęcka, 360 s.
 • Literatura i perwersje, red. B. Gutkowska i A. Nęcka, 162 s.
 • Literatura i polityka, red. B. Gutkowska i A. Nęcka, 235 s.
 • Literatura i różne historie, red. B. Gutkowska i A. Nęcka, 250 s.
 • Literatura i przestrzeń, red. B. Gutkowska i B. Nowacka, 164 s. („Postacie autobiografizmu w literaturze polskiej XX i XXI wieku”)

 

 • „Śląskie Miscellanea”

 

 

 

 

 

 

 • T. 19, red. K. Heska-Kwaśniewicz, 246 s.
 • T. 20, red. K. Heska-Kwaśniewicz, 196 s.
 • T. 21, red. K. Heska-Kwaśniewicz, 176 s.
 • T. 22-23, red. K. Heska-Kwaśniewicz, 156 s.
 • T. 24, red. K. Heska-Kwaśniewicz, 146 s.

 

 • „Teki Edukacyjne IPN”
 • Deportacje górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku, 99 s.

 

 • „TRANSCARPATHICA”

 • T. II: Pogranicze - Sąsiedztwo - Stereotypy. Przypadek polsko-słowackich relacji. Grupy etniczne i etnograficzne na polskim Podkarpaciu, red. A. Kasperek, 149+4 s.
 • T. III: Euroregion Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko. Współpraca transgraniczna i międzyregionalna prowadzona w obszarze trójstyku polsko-czesko-słowackiego, red. A. Kasperek, 124+12 s.
 • T. IV: Polacy i Czesi w mediach. Obserwacje i prognozy, red. A. Kasperek, 128 s.
 • T. V: Śląsk jako aktualny problem badawczy, red. A. Kasperek, 156 s.
 • T. VI: Spotkania filozoficzno-socjologiczne na pograniczu. w ramach Polsko-Czeskiej Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego, red. A. Kasperek i H. Böhm, 122 s.
 • T. VII: Śląsk Cieszyński w świetle wyzwań i zagrożeń XXI wieku, red. Ł. Wróblewski, 174 s.
 • T. VIII: Polsko-czeska współpraca transgraniczna w świetle wyzwań pandemicznych i postpandemicznych, red. Ł. Wróblewski, 155 s.

 

 • „Uniwersytet Śląski wczoraj - dziś - jutro”

 • Spotkania Popiołkowskie, pod red. D. Rotta i T. Sławka, 124 s.

 

 • „Z cyklu Rodziny Śląskie”

 • Cz. I: A. Muszała, Cziumplikowie i Muszałowie, 127 s.
 • Cz. II: A. Muszała, Anna i Augustyn Muszałowie, 183 s.
 • Cz. III: A. Muszała, Publiczna Szkoła Powszechna nr 5 w Mysłowicach w latach 1934-1939, 48 s.

 

 • „Z Dziejów Prawa”
 • T. 12(20), 974+2 s.

 

 • „Zamieranie

 • Interpretacje, red. G. Olszański, D. Pawelec, 203 s.
 • Lektury, red. G. Olszański, D. Pawelec, 179 s.

 

 • „Zaranie Śląskie”
 • R. LV, 1-2/92, 204 s.

 

 • „Zeszyty Chorzowskie”

 • 8, red. Z. Kapała, 341 s.
 • 9, red. Z. Kapała, 314 s.
 • 15, red. J. Kurek, 324 s.

 

 • „Zeszyty Myszkowskie”

 • Nr 7: K. Miroszewski, D. Nawrot, J. Szpak, Powstanie styczniowe na ziemi myszkowskiej, 90 s.

 

Zamówienia, zapytania o cenę i szczegóły techniczne prosimy przesyłać na adres mailowy

poczta@studio-noa.pl