SKŁAD i łaMANIE pUBLIKACJI

STUDIO NOA

 

PUBLIKACJE RELIGIJNO-TEOLOGICZNE

 

Skład i łamanie publikacji o tematyce religijnej i teologicznej oraz obrzędów i śpiewników. Wśród tych ostatnich wyróżnia się ponad 1000-stronicowy Śpiewnik archidiecezji katowickiej, w którym większą część objętości zajmuje zapis nutowy. Ponieważ śpiewnik ten otrzymał wiele pozytywnych ocen, powierzono nam do składu największe
(pod względem objętości i formatu) dzieło z zapisem nutowym – 3-tomowy Chorał śląski dla organistów,
którego objętość przekracza 1500 stron. Wśród publikacji o tematyce religijnej i teologicznej znalazły się zarówno autorskie i zbiorowe publikacje zwarte, jak również kilka serii wydawniczych wydawanych przez różne wydawnictwa i zakony. Słowniki o tej tematyce zostały zamieszczone w części słowniki i encyklopedie.

 

Zapraszam do współpracy nie tylko osoby duchowne, zakony wydające własne publikacje i wydawnictwa specjalizujące się w tej tematyce, ale również autorów świeckich piszących o religii i wierze oraz opisujących historię Kościoła i parafii.

PORTFOLIO

 

 • Banaś K., Komunistyczny aparat bezpieczeństwa wobec pielgrzymek stanowych do Piekar Śląskich (1947-1989), 390 s.

 

 • Chorał śląski, t. I, red. A. Reginek, 534 s.
 • Chorał śląski, t. II, red. A. Reginek, 544 s.
 • Chorał śląski, t. III, red. A. Reginek, 489 s.

 

 • Cuda J. ks., „PRAWA” ? „LEWA” (Mt 25, 33 n). Ostatnia alternatywa, 64 s.
 • Cuda J. ks., …mamy NADZIEJĘ, że to w co WIERZYMY, zrealizujemy MIŁOŚCIĄ…, 75 s.
 • Cuda J. ks., Człowiek dowodem istnienia Boga?, 127 s.
 • Czyńcie wszystko, co Jezus wam powie. Pamiątka II peregrynacji kopii Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej w archidiecezji katowickiej, 72 s.
 • Ekumeniczne nabożeństwo słowa Bożego. Gniezno, dn. 12 marca 2000 r., 23 s. (A5); 21 s. (A4)

 

 • Górecki J. ks., Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich, 336+72 s.

 

 • Górecki J. ks., Jan Paweł II - pasterz i pielgrzym, 328 s.
 • Górecki J. ks., Pielgrzymi szlak na Górę św. Anny, 237+40 s.
 • Górecki J. ks., Pielgrzymka ślubowana z Tarnowskich Gór do Piekar, 16 s.
 • Górecki J. ks., Pielgrzymki na Górnym Śląsku w latach 1869-1914, opracowanie map.
 • Ignatowski G., Papieże wobec kwestii żydowskiej. Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI, 126 s.
 • Ignatowski G., Zmierzając ku braterstwu, 96 s.
 • Intelektualne i duchowe dziedzictwo Cyryla i Metodego. Historia i aktualność tradycji cyrylo-metodiańskiej, red. J. Budniak i A. Kasperek, 198 s.
 • Kłakus M. ks., Kościół i robotnicy. Kościół katolicki na Górnym Śląsku wobec Pierwszej Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju, 188 s.
 • Kościół katolicki na Górnym Śląsku. Szkice o historii i współczesności, red. W. Świątkiewicz, 150 s.

 

 • Krętosz J., Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w okresie józefinizmu (1772-1815), 367 s.

 

 • Księga krzyża. Antologia pasyjna, oprac. B. Arsoba, 424 s.
 • Larysz P. ks., Działalność konspiracyjna Jana Gdaka w Tajnym Harcerstwie Krajowym, 92 s.

 

 • Marek Ł., „Kler to nasz wróg”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956-1970, 652 s.

 

 • Mszał wakacyjny z czytaniami, oprac. ks. K. Kukowka, ks. J. Paliński, 512 s.

 

 • Nowak I., Małysa O., Tradycje kulturowo-religijne prawosławia i katolicyzmu, 160 s.
 • Obrzęd koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny, 36 s.
 • Palka A., Ksiądz Józef Kania kapelan partyzantów, 52 s.

 

 • Pan błogosławiony na wieki. Celebracje i modlitwy na Rok Święty, 383 s.

 

 • Postawy społeczno-religijne mieszkańców archidiecezji katowickiej, red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, 130 s.
 • Przybądź Duchu Święty. Nabożeństwa na II Rok przygotowań do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, 111 s.

 

 • Skarbiec modlitw i pieśni dla osób o słabym wzroku, red. A. Liskowacka, J. Paliński, A. Reginek, 960 s.

 

 • Skarbiec pieśni kościelnych, red. A. Reginek, 600 s.

 

 • Skworc W., Budownictwo kościołów w diecezji katowickiej w latach 1945-1989, 248 s.
 • Sobeczko M., Miejsce dekanatu pszowskiego w diecezji katowickiej w latach 1924-2004, 178 s.
 • Studia do dziejów klasztorów małopolskich w średniowieczu, red. J. Marecki, L. Rotter, 152 s.

 

 • Śpiewnik archidiecezji katowickiej, 1016 s. (wyd. 2: Śpiewnik kościelny)

 

 • Świątkiewicz W., Tradycja i wybór. Socjologiczne studium religijności na Górnym Śląsku, Katowice 244 s.
 • Tyczka J., Po śladach Arnolda Janssena. Miejsca pamięci w Steyl, 86 s.

 

 • Tyczka J., Przewodnik po duchowości SVD i SSpS, 364 s.
 • Wesoły S., „Aby wiara nie była daremna...” (1 Kor 15,17). Konferencje wygłoszone na zjazdach apostolstwa świeckich w Wielkiej Brytanii, 233 s.
 • Węgrzyn K., Rodzina a wzory religijności. Międzypokoleniowy przekaz wzorów religijności w rodzinie, 128 s.
 • Wilamowskie sacrum. W drodze do kanonizacji abpa Józefa Bilczewskiego, red. A. Barciak, 176 s.
 • Wójtowicz A., Śladami św. Pawła, Cz. 1: Grecja Kontynentalna, Kreta, Cyklady, Cypr, Rzym I Włochy Południowe, 183 s.
 • Wycisło J., Dobrodziejstwa Matki Bożej Piekarskiej w tradycji górnośląskiej, 299 s.

 

 

 

 • „Agenda Liturgiczna”

 • Agenda liturgiczna, oprac. zbiorowe Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, 638 s.
 • Nabożeństwa majowe, oprac. zbiorowe Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, 89 s.
 • Procesja na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa / Nabożeństwa eucharystyczne, oprac. zbiorowe Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, 127 s.

 

 • „biblioteka teologiczna WT UŚ”

 • 6: ks. G. Ignatowski, Inicjatywy Kościoła katolickiego we Francji na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, 120 s.
 • 7: ks. A. Perzyński, Szkice o wierze, 207 s.
 • 8: ks. K. Kozłowski, „Pax Christi in Regno Christi". Problematyka pokoju światowego w nauczaniu i działalności papieża Piusa XII w latach 1939-1945, 167 s.
 • 9: ks. M. Kłakus, Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju w latach 1974-1980. Budowa kościoła i tworzenie parafii, 60 s.
 • 10: ks. D. Szpek, „Sitz im Leben” Jezusa w okolicach Jerycha hasmonejsko-herodiańskiego ze szczególnym uwzględnieniem Synagogi. Studium geograficzne, archeologiczne i historyczno-egzegetyczne, 179 s.
 • 11: ks. G. Ignatowski, Ojcowie Soboru Watykańskiego II wobec „Nostra aetate”, 243 s.
 • 12: Miłość znak niezawodnej nadziei. Społeczne kryteria prawdy i alienacji życia człowieka, red. J. Cuda, 186 s.
 • 13: ks. A. Borowski, Islam zagadnienia wybrane, 192 s.
 • 14: ks. P. Larysz, Służba wojskowa alumnów Śląskiego Seminarium Duchownego w latach 1959-1978, 132 s.
 • 15: Nadzieja w spotkaniu, red. ks. J. Cuda, 219 s.
 • 16: A. Palimąka, Zmiana sytuacji prawnej Żydów w Królestwie Polskim do 1862 roku, 14 s. + CD.
 • 17: ks. A. Palion, Ekumeniczny wymiar posługi biskupiej Herberta Bednorza, 320 s.
 • 18: ks. R. Adamiak, ks. M. Palka, Represje wobec katechizacji w diecezji katowickiej w latach 1945-1989, 170 s.
 • 19: Księga Miejsko-Mysłowska 1771-1774, opr. A. Jędral, 24 s. + CD.

 

 • „Pontyfikał rzymski”

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Obrzędy konsekracji dziewic, 115 s.
 • Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, 189 s.
 • Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, 336 s.

 

 • „Rytuał rzymski”
 • Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, 106 s.

 

 • „Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

 • Nr 3: A. Uciecha, Ascetyczna nauka w „Mowach” Afrahata, 192 s.
 • Nr 4: K. Sosna, Chrześcijański model wychowania młodzieży w polskich publikacjach Akcji Katolickiej w latach 1930-1939, 165 s.
 • Nr 5: A. Kołek, Problematyka społeczno-religijna w kaznodziejstwie biskupa Herberta Bednorza (1967-1989), 200 s.
 • Nr 7: J. Górecki, Pielgrzymowanie górnoślązaków na Górę Świętej Anny w latach 1859-1914. Studium teologicznopastoralne, 328 s.
 • Nr 8: J. Cuda, Wiary godna antropologia. Hermeneutyczny zarys teologii fundamentalnej, 195 s.
 • Nr 9: A. Mozgol, Teologia Arki Przymierza w psalmach i w tradycji prorockiej, 224 s.
 • Nr 18: J. Kozyra, Geneza Ewangelii, 160 s.
 • Nr 20: Społeczna aktualizacja tożsamości człowieka, red. J. Cuda, 250 s.
 • Nr 23: A. Reginek, „Pieśni nabożne” Franciszka Karpińskiego oraz psalmy w jego tłumaczeniu w przekazach źródłowych i tradycji ustnej. Zarys monograficzny, 736 s.
 • Nr 26: Nowy kontekst misji ad gentes, red. J. Górski, 135 s.
 • Nr 34: ks. A. Malina, Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach. Studium narracji i teologii, 429 s.
 • Nr 48: ks. L. Szewczyk, Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, 406 s.
 • Nr 59: ks. J. Górecki, Ks. bp Juliusz Bieniek (1895-1978). Studium historyczno-pastoralne, 499 s.

 

 • „Sympozjum Naukowe w Piekarach Śląskich”

 • II: Metropolia katowicka - górnośląska. Dziedzictwo historii. Wyzwania wobec przyszłości, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, 152 s.
 • III: W trosce o rodzinę, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, 224 s.
 • IV: Kościół śląski wspólnotą misyjną, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, 323 s.
 • V: Pojednanie i sprawiedliwość społeczna, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, 185 s.
 • VI: Trwałe wartości w zmieniającym się społeczeństwie, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, 176 s.
 • VII: Religijne inspiracje kultury na Górnym Śląsku, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, 235 s.
 • VIII: Władza jako służba społeczeństwu, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, 208 s.
 • IX: Kultura i religia u progu III tysiąclecia, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, 266 s.

 

 • „Szkoła Seraficka”

 • 1: 150 lat historii Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, pod red. A. Barciaka i W.J. Sztyka OFM, 306 s.
 • 2: Mistrz i uczeń w tradycji biblijnej. Autorytet mistrza, pod red. A.S. Jasińskiego OFM i W.J. Sztyka OFM, 174 s.
 • 3: Chrześcijaństwo pośród religii. Pluralizm czy nadrzędność?, pod red. W.J. Sztyka OFM, 186 s.
 • 4: Elementy formacji franciszkańskiej, pod red. W.J. Sztyka OFM, 224 s.
 • 5: Munus sanctificandi: gaudium vel onus? Zadanie uświęcania: radość czy ciężar?, pod red. B.W. Zuberta OFM i W.J. Sztyka OFM, 172 s.
 • 6: 750-lecie przybycia Braci Mniejszych do Bytomia, pod red. A. Barciaka i W.J. Sztyka OFM, 179 s.
 • 7: Święty Paweł Apostoł w ujęciu wybranych Ojców Kościoła, pod red. M.C. Paczkowskiego OFM i W.J. Sztyka OFM, 162 s.
 • 8: Kapłan w posłudze słowa Bożego, pod red. L. Szewczyka i W.J. Sztyka OFM, 236 s.
 • 9: Chrześcijanie i muzułmanie razem w przezwyciężaniu ubóstwa, pod red. M.T. Kozubek, T. Czakańskiego i W.J. Sztyka OFM, 160 s.
 • 10: Koncepcja człowieka w Pismach świętego Franciszka z Asyżu, pod red. W.J. Sztyka OFM, w składzie
 • 11: Chrześcijanie i muzułmanie razem dla pokoju, pod red. W.J. Sztyka OFM, 315 s.
 • 12: Historia franciszkańskich Niższych Seminariów Duchownych na Śląsku, pod red. W.J. Sztyka OFM, 206 s., w składzie
 • 13: Bonawentura z Bagnoregio, pod red. W.J. Sztyka OFM, 196 s., w składzie
 • 14: Z dziejów Franciszkanów w województwie śląskim/katowickim w realiach powojennej Polski drugiej połowy XX wieku, pod red. L. Szewczyka i W.J. Sztyka OFM, 206 s., w składzie

 

 • „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”

 • 31, red. S. Cichy, 475 s.
 • 32, red. S. Cichy, 413 s.
 • 33, red. J. Myszor, 425 s.
 • 34, red. J. Myszor, 306 s.
 • 35/1, red. J. Myszor, 224 s.
 • 35/2, red. J. Myszor, 223 s.
 • 36/1, red. J. Myszor, 314 s.
 • 36/2, red. J. Myszor, 297 s.
 • 37/1, red. J. Myszor, 268 s.
 • 37/2, red. J. Myszor, 318 s.
 • 38 - numer specjalny, red. J. Myszor, 242 s.
 • 38/1, red. J. Myszor, 295 s.
 • 38/2, red. J. Myszor, 238 s.
 • 39/1, red. J. Myszor, 254 s.
 • 39/2, red. J. Myszor, 260 s.
 • 40/1, red. J. Myszor, 277 s.
 • 40/2, red. J. Myszor, 234 s.
 • 41/1, red. J. Myszor, 264 s.
 • 41/2, red. J. Myszor, 265 s.
 • 42/1, red. J. Myszor, 299 s.

 

 • „Zeszyty Werbistowskie”

 • 20: Przyczynki do duchowości werbistowskiej, oprac. J. Tyczka, 202 s.
 • 21: J. Tyczka, Werbiści w Bytomiu 1920-2000, 194 s.
 • 22: J. Reuter, Historia Zgromadzenia Słowa Bożego w zarysie, 238 s.
 • 23: J. Tyczka, Mały leksykon werbistowski, 280 s.
 • 24: A. Janssen, Notatki i postanowienia z 1906 roku, 197 s.

 

Zamówienia, zapytania o cenę i szczegóły techniczne prosimy przesyłać na adres mailowy

poczta@studio-noa.pl